BECI International Language Academy

BECI International Language Academy

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 ที่เมืองบาเกียว ดำเนินงานการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ( English as a Second Language หรือเรียกว่า ESL ) มีการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย ปัจจุบันเป็นสถาบันชั้นนำสำหรับ ESL

มีวิทยาเขต 2 แห่งในบาเกียว
● วิทยาเขตหลัก API BECI เปิดมายาวนานเป็นเวลา 17 ปี ตำแหน่งที่ตั้งใกล้ชิดธรรมชาติ
● Beci the cafe วิทยาเขตสำหรับนักเรียนหญิงโดยเฉพาะ ทำเลที่ตั้งชั้นนำ ปลอดภัย

เหตุผลที่ต้องเลือก API BECI

1.ระบบ EDUCARE
ระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลและบันทึกของนักเรียนเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้ ข้อมูลเป็นด้านวิชาการ รายงานความคืบหน้า บันทึกวิดีโอ SP การให้คำปรึกษาและอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยการใช้ username และ password จะกำหนดไว้ให้ตั้งแต่เข้าเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร
2.ระบบการพัฒนาทักษะการพูด SP TEST
SP ( Speaking Prescription ) เป็นโครงการของ API GROUP เพื่อพัฒนาการพูดของนักเรียนที่ละเอียดมากขึ้น ตรวจดูความถูกต้องของไวยากรณ์ การออกเสียง ความคล่องในการใช้ภาษา และมีการให้คะแนนด้วย
3. ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลก
อบรม และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
4. การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
มีแผนกและสำนักงานในการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน
5. หลากหลายวิทยาเขตให้เลือก
มี 3 แห่ง มีที่ฟิลิปปินส์ 2 แห่งและเวียดนาม1 แห่ง เพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง

หลักสูตร

มีอีกชื่อคือ Semi-spata เป็นหลักสูตรที่มีมายาวนานคู่กับสถาบันในทุกหลักสูตรและเป็นที่นิยมมาก การเรียนจะเน้นทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

เหมาะสำหรับ นักเรียนในระดับเริ่มต้นและระดับพื้นฐานที่อาจไม่มี หรือมีเล็กน้อย บุคคลที่ต้องการรื้อฟื้นภาษาอังกฤษ

วิชาที่เรียน
1:1
– Speaking แก้ไขทักษะการพูด เรียนคำศัพท์และสำนวนที่หลากหลาย ใช้งานได้จริง ,
– Reading มุ่งเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจและคำศัพท์
– Idioms ให้นักเรียนได้ทำความคุ้นเคยกับสำนวนต่างๆ
– Expression / Listening / Grammar / Writing สามารถขอครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน ตามทักษะต่างๆได้

กลุ่ม
– Pronuciation การพูดแบบอเมริกัน การลดคำ รวบคำ
– Listening การฟังสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจนถึงการฟังข่าว จับใจความ สรุป
– Writing การเขียนที่หลากหลาย หน้าที่ ชนิดของประโยค
– Grammar การจัดเรียงหมวดหมู่ของไวยากรณ์

หลักสูตรนี้สามารถออกไปข้างนอกได้ในวันธรรมดา หลังเลิกเรียน

เป็นหลักสูตรเร่งรัดที่ผู้เรียนระดับต่างๆสามารถเรียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่อาจไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควร จำเป็นต้องมีการกระตุ้น มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในเวลาสั้นๆ

เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการเน้นทักษะการพูดในเวลาสั้นๆ ต้องการความกระตือรือร้น

วิชาที่เรียน
1:1
– Sparta Speaking สามารถตอบคำถามในประโยคที่ยาวขึ้น คำศัพท์และสำนวนเพิ่มขึ้น
– Sparta Reading พัฒนาคำศัพท์ การอ่าน ตอบคำถามจากการอ่าน ฝึกฝนการออกเสียง
– Sparta Picture Description ขยายคลังคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรม กระตุ้นสมอง
– Sparta Writing สอนเรื่องโครงสร้างของประโยคพื้นฐาน การเขียนเสริงสร้างสรรค์และ ทางการ

กลุ่ม
– Speaking Presentation แก้ไขจุดอ่อนผ่านการเรียนไวยากรณ์และการพูด มีหัวข้อไวยากรณ์ให้นักเรียนได้ทดสอบ
– Sparta GC Speaking เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ
– Sparta GC Listening ฟังและจับใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็น

หลักสูตรนี้ไม่สามารถออกนอกสถาบันได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ พัฒนาทักษะทั้งสี่ด้าน มีทั้งหมดสามระดับให้เลือกเรียน ระดับ 1 หลักสูตรขั้นต้นการจ้างงาน 2 หลักสูตรเพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบในการพัฒนาวิชาชีพ 3 หลักสูตรเพื่อพัฒนาสายอาชีพที่เหนือกว่า

คุณสมบัติที่กำหนด นักเรียนจะต้องได้ TOEIC 400 คะแนนหรือมากกว่านั้น คะแนน IELTS รายทักษะ 3.5 หรือมากกว่านั้น

วิชาที่เรียน
1:1
– Business English Speaking สื่อสารหัวข้อและอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
– Interactive Comprehension เรียนผ่านสื่อการฟังและดูวิดีโอ
– Business English Correspondence ฝึกการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจจนชำนาญ
– Business English Vocabulary and Text Comprehension อ่านและทำความเข้าใจกับบทความเชิงธุรกิจ

กลุ่ม
– Business English Activities ( Presentations, Debates, and Role Plays ) สัมผัสกับสถานการณ์จำลองในโลกธุรกิจ

ทำแบบฝึกหัดโดยการจับเวลา ฝึกทุกๆทักษะ อ่าน ฟัง เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ การพูด

วิชาที่เรียน
1:1
– Speaking
– Listening
– Reading
– Grammar

กลุ่ม เรียนด้วยกันกับ TOEIC GUARANTEE
– Speaking ฝึกทักษะการพูดในหัวข้อที่กำหนด
– Pattern & Strategies เป็นวิชาสำหรับนักเรียน Toeic โดยเฉพาะ กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ
– Grammar เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่ผู้สอบต้องทำความเข้าใจ

*นักเรียนหลักสูตร TOEIC ไม่สามารถออกไปข้างนอกสถาบันได้วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

การเรียนอย่างเข้มข้นรับประกันถึงผลสอบที่ต้องการภายใน 3 เดือน *ต้องเรียน 12 weeks

เงื่อนไข
นักเรียนต้องมีผลสอบอย่างเป็นทางการที่ยังไม่หมดอายุ ,ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98 , ในสัปดาห์ที่ 10 นักเรียนจะต้องสอบจริงที่ประเทสฟิลิปปินส์เพื่อดูพัฒนาการ

วิชาที่เรียน
1:1
– Reading Part 5&6
– Reading Part 7
– TOEIC Listening
– Speaking

กลุ่ม วิชาเดียวกับ TOEIC FOUNDATION

*นักเรียนหลักสูตร TOEIC ไม่สามารถออกไปข้างนอกสถาบันได้วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
**หากนักเรียนคะแนนสอบไม่ถึงที่ต้องการ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเรียนเพิ่มกับทางสถาบันจนกว่าจะสามารถทำคะแนนได้ตามที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ค่าใช้จ่ายอื่นๆเสียให้กับสถาบันตามปกติ เช่น ที่พัก ต่ออายุวีซ่า

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IELTS ต้องการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละส่วนของข้อสอบ หนึ่งเดือนหลังจากการเรียน สามารถทำการทดสอบจำลองได้

วิชาที่เรียน
1:1
– IELTS Speaking
– IELTS Listening
– IELTS Reading
– IELTS Writing

กลุ่ม
– Pronunciation
– Grammar Writing
– Grammar Speaking
– Listening
– Vocabulary Speaking

*นักเรียนหลักสูตร IELTS ไม่สามารถออกไปข้างนอกสถาบันได้วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

รับประกันผลสอบตามที่ต้องการ บังคับเรียน 3 เดือน
– นักเรียนที่อาจมีหรือไม่มีข้อสอบอย่างเป๋็นทางการ และต้องการให้สถาบันรับประกันว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้น
– มีการทดสอบ ณ ตอนเข้าเรียนและ Mock test รายสัปดาห์
– จะมีการทอสอบจริงหลังจบหลักสูตร 10 weeks ที่ศุนย์ทดสอบเมืองบาเกียว

วิชาที่เรียน
1:1
– IELTS Speaking
– IELTS Listening
– IELTS Reading
– IELTS Writing

กลุ่ม
– Pattern Speaking ฝึกทักษะการพูดของ IELTS
– Native Speaking ดำเนินการสอนโดยเจ้าของภาษา

*นักเรียนหลักสูตร IELTS ไม่สามารถออกไปข้างนอกสถาบันได้วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
**การรับประกันผลจะไม่อ้างอิงตามคะแนนที่ต้องการ แต่จะอิงจากคะแนนของนักเรียนจากการสอบ
***หากนักเรียนคะแนนสอบไม่ถึงที่ต้องการ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเรียนเพิ่มกับทางสถาบันจนกว่าจะสามารถทำคะแนนได้ตามที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ค่าใช้จ่ายอื่นๆเสียให้กับสถาบันตามปกติ เช่น ที่พัก ต่ออายุวีซ่า

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart